Nỗi khổ của người mua nhà vì nhiều lý do khác nhau