Chính sách bán hàng the lotus center tháng 11 BT05