Dừng đấu giá vụ mua nhà từ lúc trẻ, già vẫn chưa có sổ đỏ