The Lotus Center Vimefulland tây hồ, tiêu chuẩn sống