Tiền thuê tăng 2% mỗi năm có phải là lời mời đầu tư BĐS hấp dẫn